navigation

Phân tích chi phí và hiệu năng sử dụng với AWS Glue và Amazon Athena

Bài lab sẽ hướng dẫn bạn từng bước để thiết lập một nền tảng để phân tích các báo cáo chi phí và hiệu năng sử dụng của bất kì hệ thống nào. Các kiến thức có được sau bài lab sẽ giúp bạn thực hiện phân tích về chi phí và về hiệu năng sử dụng hệ thống mà bạn đang làm việc trên đó.

AWS Glue and Amazon Athena

Nội dung

  1. Giới thiệu
  2. Các bước chuẩn bị
  3. Phân tích chi phí và hiệu năng sử dụng
  4. Dọn dẹp tài nguyên